Snefringe Häradsallmänning

skog

Skogen, tillsammans med malmen och järnet, har en central plats i den svenska historien. I skogsbruket tjänst finns skogsbolagen men också en annan stor aktör – häradsallmänningarna. I Sverige finns 60 häradsallmänningar kvar sedan medeltiden. Det äldsta dokumentet från Snefringe häradsallmänning är en karta från år 1682.

Indelningen av Mälardalen i härader började bland fast boende på 200-talet. Som häradsbor räknades de som ägde jord, från småbönder till stormän. De som inte ägde mark, löskefolket, ansågs inte vara häradsbor. Häradsborna tog över stora ödemarker och ödeskogarna – allmänning för att samla bränsle, låta djuren beta, slå myrgräs till vinterfoder, avverka timmer, jaga, fiska och i viss mån svedja och odla.

Häradsallmänningarnas historia i vårt land återspeglar den klassiska och naturliga motsättningen mellan den lokala befolkningen och den styrande centralmakten. Att staten önskar kontroll över och omsorg om de värdefulla skogarna var naturligt.

År 1823 beslutade riksdagen att ägare av allmänningarna skulle vara häradsborna. En uppdelning skulle ske dem emellan. På 1860-talet bestod Snefringe av tre allmänningar Lisjö, Berg och Svedvi, med var sin skogvaktare och en gemensam styrelse.

1866 kom en förordning som stramade upp förvaltningen av de allmänna skogarna. En uppstramning gjordes samma år inom Snefringe häradsallmännings förvaltning som då införskaffade sin första inbundna protokollsbok.

Första styrelsemötet, vars protokoll refereras i boken, är daterat 4 april 1866 och skrivet av Otto Wenström, Hornsund. Närvarande var "Förman Herr Patron P M von Unge, (Per Magnus von Unge 1809–1878) Herr Jägmästare J. G. Hjälm, samt samtliga ledamöter utom Johan Jansson i Svånö hvilken senare anmält laga förfall."

Snefringe häradsallmänning består i dag av cirka 8 600 ha skogsmark, varav 6 800 ha är produktiv. Antalet mantal *) i allmänningen är cirka 408, fördelade på omkring 540 delägare från socknarna: Berg, Kolbäck, Munktorp, Ramnäs, Rytterne, Sura, Svedvi och Säby.
*) I fastighetssammanhang betecknar storleken ett mantal en gård som i början av 1600-talet ansågs kunna försörja en familj.

kartaHäradsallmänningen är utbredd över fyra kommuner: Halva ytan i Surahammars kommun, resterande i Hallstahammars, Skinskattebergs och Köpings kommun. Skogen förvaltas i dag med hjälp av Mellanskog.

Skogsarbete förr i tide

Handsåg

Som den bondson jag är, vet jag att min pappa under min barndom på 1930-talet själv högg träd från Svedvi allmänning. Det kunde han göra då vår gård ägde ett kvarts mantal i allmänningen.
Minns att han band fast såg och yxa på cykeln och trampade i väg till skogen, en sträcka på dryga milen. Där högg han ner träden som skogvaktaren hade märkt ut. Hemtransporten av timret skedde efter häst och vagn. Mamma var alltid orolig när han ensam och utan kontaktmöjlighet gav sig ut på skogsarbete.

Kolbäck i juni månad 2024
Kurt Larsson

Källor: Martin Viktorsson, Ulla Lovén och Snefringe häradsallmänning.
Till större karta Lägg märke till den myriad av skogsvägar där finns.
Läs mer om häradsallmänningar